DRCM - Hulp aan Ukraine

zaterdag 17 september 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van acties die vanuit RC Gent-Zuid in samenwerking met het Ukrainse District en lokale Clubs worden georganiseerd ten bate van de door oorlog getroffen bevolking van Ukraine.

Overzicht van de hulpacties voor Ukraine

Humanitaire acties ten bate van een getroffen Ukrainse bevolking.


Tekst

Code of Conduct -- Alle hieronder beschreven acties worden gerealiseerd met volledig respect voor de Conventies van Genève voor alle project-betrokkenen en voor de Eed van Hippocrates voor de betrokken medische teams.


Doel

De hieronder voorgestelde acties hebben tot doel humanitaire hulp te bieden aan de bevolking die het slachtoffer is van de oorlog in Ukraine (UKR).
Alle acties zijn vanzelfsprekend humanitair van aard en het primaire focusgebied is medische hulp en het voorkomen van nodeloze slachtoffers (bijvoorbeeld via ontmijning).


Financieel

 • Personen of Clubs die wensen bij te dragen tot een of meerdere van deze acties, kunnen hetzij hun bijdrage storten aan de coördinerende Rotary Club (Gent-Zuid), een lokale Rotary Club of via onze rekening bij de Koning Boudewijnstichting (KBS).
 • Voor stortingen via de KBS kan vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest bekomen worden.


Partnerclubs

Alle projecten worden vanuit onze Werkgroep (commissie) Disaster Relief & Crisis Management (DRCM) permanent gecoördineerd met het nationaal crisiscentrum van Rotary in Ukraine.

Van daaruit worden de eigenlijke acties in gang gezet met lokale clubs en individuele Rotariërs.

Actie 1 - Oorlogsgeneeskundig materieel

HospiKit - Backpack + Field Medical Post koffer

Deze actie is de actie waarmee alle projecten gestart zijn. Al van in maart 2022 werd vanuit Ukraine gevraagd naar specifieke medische bijstand voor slachtoffers met oorlogsverwondingen.

In overleg met urgentie-artsen/specialisten werd het reeds bestaande materieel "HospiKit" qua inhoud aangepast aan de typische oorlogsverwondingen (focus op schotwonden, longperforatie, barotrauma, levensbedreigende bloedingen, etcetera).

In België worden bij Ziekenhuis Zonder Grenzen (ZZG) HospiKits aangekocht en deze worden via een volledig gecontroleerd transport tot aan de grens met Ukraine gebracht of rechtstreeks naar Ukrains grondgebied.

Van daaruit worden de kits overgenomen door Rotary Ukraine, die er voor zorgt dat in overleg met de Ukrainse overheden de kits ter plaatse gebracht worden naar 'het front'; zijnde de locaties waar gevechten aan de gang zijn, of naar gebieden die bevrijd werden en waar dringende hulp nodig is voor de lokale bevolking; en dus deze kritieke hulpmiddelen noodzakelijk zijn.

Twee types kits zijn beschikbaar:

 1. RUGZAKKEN die gebruikt worden door medische ploegen die ter plaatse na bombardementen, gevechten, landmijnontploffingen, ... om de getroffenen ter plaatse gaan verzorgen. Deze rugzakken kosten €1.000/stuk.
 2. METALEN KOFFERS die geïnstalleerd worden in de medische posten waarnaar slachtoffers gebracht worden voor de kritieke eerste levensreddende zorgen. Hier worden mensen gestabiliseerd en "gered" alvorens ze kunnen afgevoerd worden naar de echte ziekenhuizen (die omwille van het gevaar in de eigenlijke frontzone niet meer open zijn, of die door Russische troepen werden geplunderd). De metalen koffers kosten (ong.) €4.800/stuk.


Door de bevrijding van grote zones in het oosten en zuiden van Ukraine is de nood aan dit materieel heel groot.

De HospiKits zijn soms de eerst beschikbare medische middelen op het moment dat de bevolking bevrijd wordt of begint terug te keren.

Deze kits worden gebruikt om zowel burgers als militaire slachtoffers de eerste zorgen toe te dienen. Het gaat hierbij zowel over volwassenen als over kinderen.

Momenteel is er vanuit Ukraine een vraag naar minstens 88 koffers !


Actie 2 - Ontmijning: uitrusting voor survey-drones

magnetometer sensor

Door de Russische troepen werden grote aantal landmijnen en booby traps geplaatst in de door hen bezette gebieden in Ukraine.
Recentelijk zijn grote stukken daarvan heroverd door de Ukrainse krijgsmacht.

Deze gebieden, maar ook nog zones in het noorden en oosten die eerder dit jaar door de Russen verlaten werden, moeten nu vrij van mijnen gemaakt worden.

Een oppervlakte van ongeveer 7.000 vierkante kilometer moet gecontroleerd worden, en mijnen en niet-ontplofte munitie moeten onschadelijk gemaakt worden en geruimd worden.

Traditioneel wordt dit gedaan door personen, ontmijners, die individueel of in een team een stuk grond doorzoeken.
Dit verloopt relatief traag en houdt gevaar in voor de ontmijners.

Deze actielijn heeft tot doel survey-uitrusting te kopen die gekoppeld wordt aan al in dienst zijnde (en door Rotary gefinancierde) drones.

Deze 'survey-uitrusting' is een magnetometer die aan de drone komt te hangen, grondapparatuur en software.
Als de drone een oppervlakte overvliegt, detecteert de magnetometer alle metalen objecten (bv. mijnen of delen van een bom of missile) en worden deze automatisch met correct geo-locatie (de plaats) op een digitale kaart gezet.

Op die manier zien de ontmijners waar er zich mogelijke springtuigen bevinden en hoe ze daar zonder risico kunnen bijgeraken.

Dit project realiseert twee doelstellingen:

 1. snel een grote oppervlakte scannen. Met deze uitrusting kan met 20.000 vierkante meter controleren op minder dan één dag !
 2. het overvliegen van een mogelijk mijnenveld voorkomt dat er mensen op de grond moeten ingezet worden.

Elke magnetometer kost ongeveer €21.000 en het doel is om twee toestellen te kunnen aanschaffen.
Dit project sluit aan bij het algemene Rotary project "Mine Free Ukraine" en in dat kader zijn bijvoorbeeld al opleidingen voorzien voor de gebruikers van de zeer performante drones.


Actie 3 - Ontmijning: Medische uitrusting voor ontmijningsteams

deel van het Rotary Peacebuilding programma

De enorm grote oppervlakte - 7.000 vierkante kilometer - waar zich mogelijk landmijnen en niet-ontplofte obussen, vliegtuigbommen en missiles bevinden maakt de uitdaging om deze te ontmijnen en terug vrij bruikbaar te maken onvoorstelbaar uitdagend.

De prioriteit van de militaire ontmijners ligt vanzelfsprekend bij het vrijmaken van zones waarvan de eigen krijgsmacht gebruik wil maken.
Het ontmijnen van "burgerzones", landbouwgebieden en bewoningskernen gebeurt meer en meer door NGO's die hiervoor samenwerken met de burgerlijke overheden van Ukraine.

Vele nieuwe teams van ontmijners zijn momenteel in opleiding in de hoop binnen de komende weken en maanden nieuwe teams te kunnen in het terrein sturen.

Om te voldoen aan de internationale normen die hiermee verband houden, dient elke ploeg te beschikken over mobiele medische steun, veelal op terrein dat moeilijk toegankelijk is voor gewone voertuigen.

Op vraag van onze Ukrainse Rotary vrienden gaan we daarom ook op zoek naar oude 4x4 voertuigen die als medisch voertuig kunnen gebruikt worden en naar medische uitrusting voor de hulpverleners die meegaan met de ontmijningsploegen.

De concrete details van deze medische uitrusting worden nog verder uitgewerkt omdat we de "kits" maximaal willen aanpassen aan de specifieke uitrusting die nodig is om ontploffingsverwondingen te verzorgen.

De zoektocht naar oude voertuigen én een verzameling van fondsen voor de aankoop van medisch materieel kan wel al beginnen.

Actie 4: Hulp bij de medisch zorg bij faciale oorlogsverwondingen

(bron: Associated Press)

Artilleriebeschietingen, inslag van missiles, shrapnel van ontploffingen zoals bij landmijnen en schotwondes.

Het zijn allemaal oorzaken van zeer zware verminkingen van het aangezicht als gevolg van de oorlogssituatie in Ukraine.

Net als in ons land beschikte Ukraine voor de oorlog over een aantal maxillo-faciale chirurgen (aangezicht/kaak) en over specifieke ziekenhuisafdelingen voor dergelijke ingrepen.

Maar niets of niemand was voorbereid op een zeer groot aantal zware verminkingen.

Daarenboven werden artsen gemobiliseerd en ziekenhuizen vernietigd waardoor de capaciteit nog verkleinde.

In nauwe samenwerking met medische teams in Ukraine, zullen Belgische maxillo-faciale specialisten hun collega's helpen, door:

 1. telediagnostiek te voorzien, waardoor Belgische specialisten hun Ukrainse colleaga's kunnen helpen in het 'Golden Hour' en in alle stadia daarna;
 2. opleidingen via webinars, e-learning en coaching uit te bouwen om het kennisniveau van de Ukrainse chirurgen te verhogen; en
 3. gespecialiseerd medisch materieel te verzamelen en over te brengen naar Ukraine.

In dit project werken RC Gent-Zuid DRCM (BEL) en Rotary Ukraine als algemeen coördinator voor een netwerk van medisch specialisten.


Indien u tot een van de projecten wil bijdragen:


 • Actie 1: via storting voor de HospiKits. ELKE bijdrage (dus ook minder dan €1.000) is welkom. Alle bedragen worden opgeteld om backpacks en koffers aan te kopen.
 • Actie 2: via financiële bijdrage ter financiering van een magnetometer. Ook hier is elke bijdrage, hoe klein ook, welkom.
 • Actie 3: de aankoop van deze 'Demining Medical kits' zal verlopen via het lopende HospiKit programma. Alleen zal de inhoud van de kits aangepast worden aan mijn-verwondingen.
 • Actie 4: hier wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Medici (ook niet-Rotariërs) die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren zijn welkom !


Contacteer ons voor concrete informatie en samenwerking.

We komen ook met veel plezier een gedetailleerde presentatie brengen in uw eigen club; of in een organisatie/bedrijf dat bereid is een van onze projecten te steunen.