polio detectie in de VS en Europe

Thursday, August 25, 2022

Rotary verklaring mbt recente polio detectie in de V.S. en Europe.

De recente detectie van een vaccin-afgeleid geval van poliovirus type 2 in New York, VS, en de isolaten in verschillende milieustalen in Londen, herinneren er ons aan dat: “zolang polio ergens bestaat, het overal een bedreiging vormt”. Het benadrukt ook het belang van vaccinatie als de enige vorm van bescherming tegen polio en ook voorkombare ziekten dankzij vaccins.  Het illustreert ook het niet aflatende werk dat in onze gemeenschappen moet worden gedaan om vaccinaties aan te moedigen.

Naarmate de wereld dichter bij “zero” gevallen van het wilde poliovirus komt, wordt het ook steeds belangrijker om alle varianten van het virus op te sporen, ook in de polio-vrije regio's.

De VS [en zeker België] wordt nog steeds beschouwd als een laag risico gebied voor uitbraken van polio vanwege het hoge niveau van vaccinatie-dekking onder de bevolking. Als een kind de hele vaccinatiekuur heeft gehad, is de kans op verlamming door polio verwaarloosbaar. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention is 92,6% van de kinderen in de leeftijd van 24 maanden volledig gevaccineerd tegen polio, dat is iets onder de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie van 95%.

Het beste dat een land kan doen om zichzelf tegen polio te beschermen -totdat de ziekte uit de wereld is uitgeroeid-, is: een hoge vaccinatiegraad waarborgen, een robuuste surveillance handhaven en klaar zijn om te reageren in het geval van een uitbraak om het risico en de gevolgen van polio te beperken.

De wereld heeft momenteel een unieke kans om de overdracht van virussen voorgoed te stoppen. Maar dan moeten alle partijen, inclusief donoren en de regeringsleiders van alle landen, zich opnieuw engageren voor de uitroeiing van polio door de Global Polio Eradication Initiative (GPEI) 2022-2026-strategie volledig te steunen. De strategie beoogt de aanname van een noodscenario, meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap van regeringen in landen waar  wilde-poliovirus uitbraken een reëel risico vormen en het stoppen van de varianten van het poliovirus (cVDPV).

Rotary, een wereldwijde serviceorganisatie met meer dan 1,4 miljoen leden, staat al meer dan drie decennia centraal in de wereldwijde inspanningen om polio uit te roeien. Elk jaar, via ons financieringspartnerschap met de Bill & Melinda Gates Foundation, zet Rotary $ 150 miljoen in om wereldwijd polio uit te roeien. We hebben meer dan 2,6 miljard dollar en talloze vrijwilligersuren bijgedragen om voor altijd een einde te maken aan polio. Samen met onze partners zetten we ons in om gemeenschappen overal ter wereld tot hoge vaccinatiepercentages aan te moedigen, waarbij jaarlijks meer dan 400 miljoen kinderen worden ingeënt. Er lopen vandaag meer dan 20 miljoen mensen die anders verlamd zouden zijn.

Het is nu tijd voor dringende actie. Er is een nieuw vaccin ingezet - nieuw oraal poliovaccin 2 (nOPV2) – [aan UAntwerpen olv Prof. Pierre Van Damme getest]dat genetisch stabieler is om uitbraken van circulerend, van vaccin afgeleid poliovirus effectief te stoppen.

Met politieke en financiële toezeggingen is de GPEI ervan overtuigd dat we een wereld kunnen bereiken waarin geen enkel kind meer verlamd raakt door polio.

Vrije vertaling
Augustus 2022. Originele Engelse tekst staat hieronder.

 

DOELEN 2022 –2023

World Polio Dayactie in elk district

Bijdragen met 5% verhogen

Elk district 20%DDFbijdrage

RI President Jennifer Jones vraagt 1500 dollar per club bijdrage

of 40 euro per rotariër bijdrage

ZERO clubs die NIKS bijdragen

Op elke district meeting POLIO op het agenda

Wereld Vaccinatie Week in April 2023: actie district

+1000eurovoorDarrenJones aangeboden kunstwerk

 

Rotary statement on recent polio detections in U.S., Europe

The recent detection of the vaccine-derived poliovirus type 2 case in New York, USA, and isolates in several environmental samples collected in London are stark reminders that as long as polio exists anywhere, it is a threat everywhere. It also highlights the importance of vaccination as the only form of protection against polio and other vaccine-preventable diseases and the work that needs to be done in our communities to encourage the uptake of vaccines. Also, as the world gets closer to zero wild poliovirus cases, it is increasingly important to track all forms of the virus wherever they may appear, including in polio-free regions.

The U.S. is still considered low risk for paralytic outbreaks of polio due to the high level of vaccine coverage across the population. If a child has received the entire course of vaccines, the risk of becoming paralyzed by polio is negligible. According to the Centers for Disease Control and Prevention, 92.6% of children aged 24 months are fully vaccinated against polio, slightly below the 95% World Health Organization target.

The best things countries can do to protect themselves from polio until the disease is eradicated from the world are to: maintain high vaccination coverage and robust disease surveillance and be ready to respond in the event of an outbreak to minimize the risk and consequences of polio re-introduction or re-emergence anywhere.

The world currently has a unique opportunity to stop virus transmission for good. Still, all parties, including donors and country governments, must re-commit to polio eradication by fully supporting the Global Polio Eradication Initiative (GPEI) 2022-2026 strategy. This focuses on adopting an emergency posture while generating greater accountability and ownership from country governments to eradicate wild polio and end variant poliovirus (cVDPV) outbreaks.

Rotary, a global service organization with over 1.4 million members, has been at the center of the worldwide effort to eradicate polio for over three decades. Every year, through our funding partnership with the Bill & Melinda Gates Foundation, Rotary commits $150 million to the global effort to eradicate polio. We have contributed more than $2.6 billion and countless volunteer hours to end polio forever. Together with our partners, we engage communities everywhere to encourage high vaccination rates, immunizing over 400 million children annually. More than 20 million people are walking today who otherwise would have been paralyzed because of our efforts and those of our partners in the GPEI.

The time for urgent action is now. A new vaccine has been deployed – novel oral polio vaccine 2 (nOPV2) – which is more genetically stable to stop outbreaks of circulating vaccine-derived poliovirus effectively. With sustained political and financial commitments, the GPEI is confident that we can achieve a world in which no child is paralyzed by polio again. 

18 Augustus 2022